Hér má lesa nýjar lánareglur Svanna-lánatryggingasjóðs kvenna

Lánareglur Svanna – Lánatryggingasjóðs kvenna

Reglur þessar eru settar í samræmi við samþykktir Svanna – Lánatryggingasjóðs kvenna, dags. 8.mars 2011, og gilda um skilyrði til veitingu lánatryggingar úr sjóðnum, meðferð umsókna og framkvæmd ábyrgðar.


I kafli

Skilyrði ábyrgðar á lánum

1.1.      Eignarhald.

Eingöngu fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu konu/kvenna og undir stjórn konu/kvenna geta fengið ábyrgðartryggingu og skal fylgja staðfesting þess efnis með umsókn. Eingöngu starfandi fyrirtæki geta sótt um ábyrgð.

1.2.      Atvinnusköpun – sérstaða

Gerð er krafa um að í verkefni/fyrirtæki leiði til aukinnar atvinnusköpunar kvenna. Kostur er að í verkefni felist nýsköpun/nýnæmi að einhverju marki.

1.3.      Ábyrgð.

Unnt verður að sækja um ábyrgð vegna eftirtalinna þátta:

 • Markaðskostnaðar
 • Vöruþróunar
 • Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu vöru/þjónustu.

Ábyrgð skal ekki vera undir 500.000 þúsund króna (lán að upphæð 1 milljón króna) og að jafnaði skal ábyrgð ekki fara yfir 5.milljónir króna( 10 milljónir króna lán). Stjórn er þó heimilt að afgreiða hærri ábyrgðir í undantekningartilvikum með hliðsjón af eðli og tegund umsókna. Að jafnaði skal ekki ábyrgð ná til tækjakaupa.


II kafli

Meðferð og mat umsókna

2.1.      Í umsókn komi fram:

 1. Upplýsingar um fyrirtækið og forsvarsmann þess ásamt staðfestingu á eignarhaldi.
 2. Greinargóð lýsing á verkefni/fyrirtæki, markmiðum þess og ávinningi.
 3. Hverjir koma að umsókninni, og tilgreining samstarfsaðila.
 4. Viðskiptaáætlun (ítarleg fjárhags-, og framkvæmdaráætlun.)
 5. Ítarleg  fjármögnunar- og endurgreiðsluáætlun ásamt skriflegri staðfestingu fjármögnunaraðila ef þeir eru til staðar.
 6. Áætlun um tekjustreymi fyrirtækis á lánstíma sem tekur m.a. tillit til niðurgreiðslu lánsins.

 

2.2.      Mat umsókna.

Umsóknir eru metnar út frá eftirfarandi þáttum:

 1. Lýsingu á viðskiptahugmynd.
 2. Nýnæmi/nýsköpun hugmyndar.
 3. Atvinnusköpun kvenna.
 4. Verðmætasköpun/arðsemi.
 5. Samkeppni.
 6. Viðskiptaáætlun (fjárhags-, markaðs og framkvæmdaráætlun)
 7. Fjármögnun.
 8. Áhættumati og fjárhagsstöðu umsækjanda (upplýsinga aflað af lánastofnun).

 

2.3.      Afgreiðsla umsókna.

Auglýst er eftir umsóknum tvisvar sinnum á ári. Stjórn ákveður að öðru leyti hversu oft er auglýst og nánari útfærslu á umsóknarfresti hverju sinni og auglýsir á heimasíðu Lánatryggingarsjóðs.

Umsækjandi fyllir út þar til gert umsóknareyðublað á heimasíðu Lánatryggingasjóðs. Stjórn fer yfir umsóknir og leggur mat á það hvort umsóknin falli undir verksvið sjóðsins og uppfylli reglur hans. Að því loknu eru hæfar umsóknir sendar til lánastofnunar er metur lánshæfi umsækjenda út frá áhættumati og fjárhagsstöðu. Stjórn setur sér reglur um hve hátt hlutfall af stofnfé sjóðsins er nýtt til trygginga við hverja úthlutun. Lánshæfar umsóknir fara því næst til stjórnar Lánatryggingasjóðs sem tekur ákvörðun um veitingu ábyrgða í samræmi við samþykktir sjóðsins og lánareglur þessar.


Kafli III

Framkvæmd ábyrgðar

3.1.      Lánatryggingasjóður kvenna.

Fjármunir sem sjóðurinn hefur til ráðstöfunar eru settir í ábyrgðarsjóð er ber ábyrgð á lánum sem tekin eru hjá lánastofnunum. Stjórn sjóðsins gerir samkomulag við lánastofnanir um ábyrgðarveitingar sem kveður á um tegundir lána, lengd, vaxtarkjör, lántökugjöld og önnur gjöld. Einnig skal gera samning um hlutdeildarskiptingu sjóðs og banka varðandi ábyrgðir.

3.2.      Ráðgjöf og eftirfylgni.

Er lántaki fær afgreitt lán og veitingu ábyrgðar fer af stað ferli handleiðslu og ráðgjafar þar sem lántaki skuldbindur sig til að fá ráðgjöf/handleiðslu um  útfærslu hugmyndar sinnar. Þá handleiðslu/ráðgjöf velur lántaki í samráði við  stjórn Lánatryggingasjóðs.  Verði misbrestur á framkvæmd þessa ákvæðis getur stjórn í samráði við lánastofnun stöðvað frekari lánveitingar.

Lántaki skal skila ársskýrslu verkefnis/fyrirtækis fyrir lok apríl hvert ár sem ábyrgðin er í gildi.

Stjórn er heimilt að óska eftir upplýsingum um framvindu og stöðu verkefnis/fyrirtækis hvenær sem er á tímabilinu.

3.3.      Lengd ábyrgðar (gildistími).

Lengd ábyrgðar fer eftir samkomulagi við lánastofnun og stjórn sjóðsins.

3.4.      Aðgerðir vegna vanskila.

Ef  lántaki stendur ekki í skilum í þrjá mánuði eða lengur skal lánastofnun gera stjórn sjóðsins viðvart og í framhaldinu skal gripið til venjubundinna vanefndaúrræða viðkomandi lánastofnana.


Kafli IV

Ýmis ákvæði

4.1.      Lánareglum þessum verður aðeins breytt af stjórn sjóðsins liggi fyrir samþykki allra stjórnarmanna og stofnaðila sjóðsins.

 

Reykjavík 9.6.2015